Interview Theo Santegoets

 

Vertel eens iets over jezelf (wie ben je, waar werk je)!
Ik ben TheoSantegoets, ik werk bij Stadsbeheer Dordrecht en zit al ruim 30 jaar in het vak.In mijn huidige baan houd ik mij vooral bezig met het plannen van gemeentelijkeprojecten in de toekomst, samen met nutsbedrijven en woningcorporaties.

De kenniskring gaat om het delen van kennis. Kennis op het gebied vanduurzaamheid en innovatie, zodat wij vanuit de aannemers de laatste techniekendoorkrijgen en kunnen uitvragen.
Ik vind het goed om meer bekendheid te creëren rondom alle initiatieven die erzijn. En duidelijkheid creëren hoe de verschillende initiatieven ten opzichtevan elkaar staan (RegioIngeneurs, Digicampus, Buitenwerk Samen Sterk).

Wat vind jij het leukste aan werken in de GWW sector?
Van huis uitben ik weg- en waterbouwkundige. Ik vind de hele grote projecten fascinerend. Ikheb stage gelopen in de grote betonbouw. Het maakbare en het bijdragen aan eengoed functionerende samenleving vind ik interessant. Het creëren van een goedleefklimaat voor de samenleving vind ik leuk, bijvoorbeeld door een goede riolering.In de weg- en waterbouw kan je zaken meestal vooraf goed inschatten en krijg jewat je verwacht. Grote projecten blijf ik uiteraard fascinerend vinden!

Hoe kijk jij naar digitalisering?
De weg-en waterbouw is waarschijnlijk de minst gedigitaliseerde sector vanNederland. Juist daarom is het heel goed dat Digicampus de brug bouwt en dedigitaliseringsslag maakt.

En hoe dan specifiek met het onderwerp moderne technieken?
Een brug slaan tussen de beheerwereld en de projectwereld. Alles wat je buitenziet zit bij de meeste gemeenten in specifieke digitale systemen opgeslagen.Denk hierbij aan wegen, lantaarnpalen, riolen, bomen etc. Zodra er ietsvervangen moet worden komt nu de data van het beheersysteem niet door bij deuitvoerder (die werken met bestekstekening in CAD). Om deze werelden samen tebrengen is standaardisering nodig. Eén taal gebruiken, zowel bij beheer, inmetenals uitvoering. Er wordt landelijk hard gewerkt aan deze standaardisering. InDordrecht hebben we een pilot gedraaid, met succes! Veel andere gemeentesbekijken dit met grote belangstelling. We bouwen mee aan  een Nederlandse standaard.

Wewillen uiteindelijk toe naar digital twin: een digitaal 3d model van debuitenruimte. Dit kan ook gebruikt worden als je een deel van die ruimteopnieuw gaat inrichten, zodat het digitale model ook helpt bij het beheer enonderbouwd. Een eerste stap richting BIM (Bouwwerk Informatie Model).

Hoe waardevol zijn de casusgroepen Digicampus?
Heel waardevol. Als gemeente zet je een bestek op de markt. De aannemers werkenmet eigen systemen. Deze informatie moet automatisch ingelezen worden, vanwege efficiencyen om foutmarges te verkleinen. Dit kan door beter samen te werken.Digitalisering werkt alleen als er vertrouwen is in elkaar en bereidheid omsamen te werken. Digitalisatie is slechts een middel, de mens erachter is belangrijker.

Is dat vertrouwen er?
Er is enige aarzeling bij Theo: Er is een terughoudendheid vanuit aannemers ominformatie te delen en concurrenten slimmer te maken. Het zijn commerciëlepartijen. Maar afspraken voor standaardisering worden gelukkig wel gemaakt.
Iedereen ziet het potentieel van digitalisering voor efficiency en uiteindelijklandelijke kostenbesparing.

Wat zijn de next steps?
We hebben nog te weinig concrete projecten opgeleverd, te weinig pilotsgedraaid. Om het vertrouwen verder te brengen moeten er acties zijn. Het moetzichtbaar zijn. Uitkomsten van pilots moeten omgezet worden in concreteprojecten. Vooral laten zien dat je echt dingen wilt doen.

Welke oproep wil je doen of boodschap zou je je collega’s en partners meewillen geven?
Er liggen enorm veel kansen in digitalisatie binnen de weg- en waterbouw.We kunnen leren van andere sectoren. Stap uit de koker civiele techniek en kijkom je heen om ideeën uit andere sectoren te omarmen.

Waar ben je het meest trots op?
Begin jaren negentig was beheer en onderhoud van de buitenruimte nog geengestructureerd, rationeel proces. Ik heb mede aan de wieg gestaan aan hetopzetten van planmatig onderhoud met behulp van digitalisering. Eveneens aan hetfeit dat we op grote schaal met beleidsplannen zijn gaan werken.
En natuurlijk de GIS ontwikkeling. De GIS kaart wordt de motor voor realisatievan ambtelijke ambities (groen-blauwe ambities, duurzaamheid, woningbouw,mobiliteit, gezondheid, sociaal etc). Die ambities moeten vertaald worden naarprojecten en die zet je op een digitale kaart.
Dus samengevat: het professionaliseren van het beheer van de buitenruimte.

Voor wie in de GWW sector heb jij een vraag? En wat is dat?
Aan derioolbeheerders: Zijn er rioolbeheerders die een digital twin rioolstelstelhebben?
En aan de aannemers: Hoe kijken aannemers naar digital twins? Zijn aannemersbereid en in staat om 3d’s van de buitenruimtes aan te leveren?

Met wie zou jij 1 dag willen ruilen? En waarom?
Dan zou ik alsnog heel graag een dag rondlopen op een groot infra project,tussen de enorme hijskranen, sleepboten etc!

Full name
Job title, Company name